Årsmøte Troms skiklubb langrenn 2021 - 25 mai 2021

 

 

Årsmøte 1/21 Godkjenne de stemmeberettigede (begrenset stemmemulighet pga. teams-møte)                             

Møtet ble avholdt på teams. Protokollen blir oppdatert med info om frammøte og stemmeberettigede, når vi får denne informasjonen tilgjengelig.

Årsmøte 2/21 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkallinga og sakslista ble godkjent med noen få mindre merknader.

 Årsmøte 3/21 Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Hans Thomas Brox ble valg til ordstyrer.

Ingvild Ulrikke Jakobsen ble valgt til referent.

Lill- Heidi Johansen og Ted Bernhardsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Årsmøte 4/21 Behandle klubbens årsmelding for 2020                 

Ordstyrer Hans Thomas Brox presenterte årsmeldinga som ble vedtatt av årsmøtet. Temaer som ble særskilt diskutert var antall medlemmer og rekruttering både av medlemmer og nye trenere. Det ble vist til gode sportslige resultater for klubben i sesongene 2020 – 2021. Noen spørsmål knyttet til økonomi og arrangerer av onsdagsrenn ble redegjort for av regnskapsfører Birgitte Gustavsen og ble diskutert i årsmøtet.

Vedtak: Klubbens årsmelding for 2020 ble enstemmig vedtatt.                                  

Årsmøte 5/21 Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.

Birgitte Gustavsen har utferdiget regnskapsrapporten og presenterte denne for årsmøtet. Klubbens regnskap viser en inntekt på kr 942 737,-,og utgifter på kr 1 141 885,- .Dette gir et årsresultat for 2020 på kr. 199 148,- i underskudd. Egenkapitalen pr 31.12.2020 var på kr 693 633, (31.12.2019: kr. 889 877,-). Klubben har fortsatt tilfredsstillende likviditet og hadde kr. 320 499,- i bankinnskudd pr. 31.12.2019 (31.12.2019: kr 499 612,-).

Årsaken til at det endte med et underskudd på kr 199 148,- skyldes hovedsakelig at klubbens sponsorinntekter ble kr 140 000,-lavere enn forventet. Det ble også lavere inntekter på onsdagsrennsarrangementene og andre skirenn, noe som skyldes covid-19.

Kostnadene i 2020 ble kr 126 700,- lavere enn forventet. Dette skyldes mindre deltakelse på skirenn og samlinger, som følge av covid-19.

Det har også vært færre betalende medlemmer i klubben det siste året. Samtidig har det vært mindre utgifter til reiser og utgifter.

 
Beretning fra kontrollutvalget

Kontrollutvalgets beretning ble presentert i årsmøtet av Frode Hjort-Larsen, utvalgets leder:

Det ble pekt på viktigheten av:

-        Få forelagt alle dokumenter i god tid før årsmøtet

-        Håndtere utestående fordringer

-        Klubben har god likviditet, men styret må se nærmere på inntektssiden

-        Referater/protokoller fra styremøter gjøres tilgjengelig for andre for å sikre åpenhet

Kontrollutvalgets beretning ble diskutert av årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning ble enstemmig godkjent av årsmøtet.  

        

Årsmøte 6/21 Behandle eventuelle innkomne saker:

 

o   Arktisk arena og veien videre

o   VM for veteraner

o   Nytt skihus. Skisser og kostnadsoverslag

 

Sak 6.1 Arktisk Arena

Skiklubben er i henhold til vedtak på årsmøtet 2020 med på et forprosjekt.

Videre involvering i prosjektet ble diskutert av årsmøtet.  Det ble vist til årsmøtets vedtak fra 2020, hvor det fremgår at TSKL støtter forprosjektet, men at klubben ser det som nødvendig å prioritere utvikling av Templarheimen med nytt skihus. Hvorvidt klubben skal være med på prosjektet videre etter forprosjektet, må årsmøtet ta stilling til på et senere tidspunkt.

De to representantene som representerer TSKL i styret til Arktisk Arena, Geir Håvard Hanssen og Rune Larsen ønsker avløsning, Ingen på årsmøtet meldte sin interesse til å overta.

Sak 6.2. Ski-VM for veteraner

Årsmøtet 2019 stilte seg positiv til at TSKL kan være mulig arrangør av Ski-VM for veteraner. Styret har diskutert saken og gjort noen undersøkelser. Styret pekte på at det er nødvendig med frivillige fra klubben som kan arbeide med dette videre. Ingen fra årsmøtet meldte seg. I diskusjonen på årsmøtet ble det fremhevet at arrangementet kan gi store inntekter til klubben, men arbeidet med et slikt arrangement det vil kreve mye ressurser fra TSKL i mange å framover.

Vedtak: Arktisk Arena og ski- VM for veteraner ble drøftet i årsmøtet og styret fikk fullmakt til å ta sakene videre.

Sak 6.3. Nytt skihus

Det har vært nedsatt en gruppe, bestående av Geir Håvard Hanssen, Erland Loso, Kent Eirik Gerhardsen, Henrik Romsaas og Kåre Walin Huglen som har arbeidet med planer for nytt skihus. Dirigent Hans Thomas Brox presenterte skisser til nytt skihus fra arkitekt.  

Veien videre for å realisere nytt skihus ble diskutert av årsmøtet. Innholdet i planene for huset, mulige finansieringskilder og aktuelle samarbeidspartnere, for eksempel. for utleie av huset ble tatt opp.

Vedtak: Årsmøtet er orientert om saken. Styret arbeider videre med finansieringsplan, driftskonsept og hvem mulige samarbeidspartnere kan være. Styret inviterer til medlemsmøte høsten 2021 for en statusoppdatering.

Årsmøte 7/21 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Siden medlemskontingenten og treningsavgiften ble økt av årsmøtet 2020 la styret fram forslag om disse blir uendret i 2021.

Vedtak: Medlems- og treningsavgift blir uendret i 2021.

Årsmøte 8/21 Klubbens budsjett for 2021

Regnskapsansvarlig Birgitte Gustavsen presenterte og redegjorde for det fremlagt budsjettet. Årsmøtet pekte på mulighetene for å øke klubbens inntekter gjennom ordninger som antidoping – Rent idrettslag.

Vedtak: Budsjettet vedtas innenfor de angitte rammer. Styret sørger for at klubben ikke går i underskudd i 2021.

Årsmøte 9/21 Valg

a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og ett varamedlem1 .

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

c) Valgkomite

Valgkomiteen la a fram sin innstilling.

a)      Nytt styre:

Andreas Hildonen ble valgt som ny leder

Ingvild Ulrikke Jakobsen fortsetter som nestleder

Hans Thomas Brox fortsetter som medlem

Erland Loso valgt som medlem

Lill-Heidi Johansen valgt som medlem  

Ted-André Bernhardsen valgt som medlem

William Lundberg valgt som medlem  

Stian Eriksen valgt som medlem

Svein Morten Johansen fortsetter som medlem  

 

b)     Ny Kontrollkomite:

Frode Hjort Larsen ble valgt til medlem

Knut Bringsverd Andreassen ble valgt til medlem

Antigone Abazi Nyborg ble valgt som varamedlem

 

c)      Ny valgkomite

Morten Gammelgård Pedersen ble valgt som leder

Eli Øveraas ble valgt som medlem

Henrik Romsaas ble valgt som medlem

Årsmøte 10/21 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble presentert for årsmøtet. I diskusjonen kom det fram at organisasjonsplanen som ble presentert mangler webansvarlig, smøre tema og løypeansvarlig.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen med de tilføyelser som kom i møtet.

Årsmøte 11/21 Representanter til ting og andre organer der klubben har representasjonsrett, evt. gi styret fullmakt til å utnevne disse.

Vedtak: Styret får fullmakt til å utnevne representanter.

Tromsø 30/8 -2021

Ingvild Ulrikke Jakobsen referent

Medlemmer valgt til å underskrive protokoll:

Lill-Heidi Johansen              Ted-André Bernhardsen