Avtale med kommunen og utvikling av skiidretten på Templarheimen

Post date: Sep 28, 2016 1:09:03 PM

Kjære medlemmer av Tromsø skiklubb langrenn

Som kjent vedtok det ekstraordinære årsmøtet den 24. august 2016 å gi styret fullmakt til å fortsette forhandlinger med Tromsø kommune rundt anleggssituasjonen på Templarheimen og – såfremt styret beslutter dette – fullmakt til å inngå en avtale med Tromsø kommune.

Etter dette har det vært to styremøter, to møter mellom arbeidsutvalget og Tromsø kommune, en omfattende saksbehandling hvor også flere jurister har vært involvert, og til slutt to møter mellom styrenes ledere i TSSL og TSKL og ordføreren i Tromsø kommune før den endelige avtalen om anleggssituasjonen på Templarheimen – med full politisk støtte - kom på plass.

Etter at endelig utkast til avtale var ferdigforhandlet den 15. september 2016, og Tromsø kommune v/rådmannen ga sin administrasjon oppdrag om å nedsette et arbeidsutvalg "med formål å prosjektere et komplett helårsanlegg for langrenn og skiskyting på Templarheimen" (se vedlegg), besluttet styret den 19. september 2016 at 1) styrets leder skal signere avtalen med TK og 2) at styrets leder/arbeidsutvalget skal trekke tilbake klagene av 3. august 2016 mot Tromsø kommune så snart dette vurderes hensiktsmessig, for eksempel så snart avtalen gis politisk aksept fra TK.

Etter at Formannskapet den 27. september 2016,  under sak 54/16 (se vedlegg) , enstemmig vedtok avtalen mellom TK, TSSL og TSKL, kunne jeg i går ettermiddag undertegne avtalen sammen med ordføreren og lederen i TSSL (se vedlegg). Samtidig fikk ordføreren overlevert et brev, undertegnet av meg og Sylvi Ofstad, hvor det fremgår at  klagene fra TSKL mot TK av 03.08.2016 trekkes tilbake.

Jeg har videre meldt til assisterende administrasjonssjef Bjarte Kristoffersen at Sylvi Ofstad og Kristian Olsen er våre representanter, med Frode Hjort-Larsen som vara,  i dette arbeidsutvalget, se avtalens punkt V, jf også styrets beslutning av 19. og 20. september 2016.

Det er slik jeg ser det - etter møtene med ordføreren og etter de ulike positive politiske uttalelser i media - liten tvil om at TK ønsker å prioritere det videre arbeidet med utviklingen av skiidretten på Templarheimen høyt, det vil se at vi har etablert/gjenopprettet goodwill.

Samtidig har denne saken vært svært krevende både for styret og for TSKL som helhet. Det er her særlig grunn til å berømme det arbeidet som er gjort av tidligere styreleder Erlend Sundstrøm og styremedlem Sylvi Ofstad. De har nedlagt et betydelig og grundig arbeide i forkant av både forhandlinger og styremøter.

Avtalen har sine utfordringer, men styret har ansett det som viktig å komme videre i prosessen med Tromsø kommune både ved å undertegne avtalen, trekke klagene og deretter iverksette det viktige utviklingsarbeidet  i regi av denne arbeidsgruppen. Styret ser nå framover og er positive til å finne fram til gode løsninger for skisporten på Templarheimen.

 

Lars Fause, styrets leder

Vedlegg: 

Avtale mellom Tromsø Kommune og TSKL/TSSL

Brev adm.sjef Tromsø Kommune

Offentlig møteprotokoll